ПРОЕКТИ


Проект BG05M9OP001-1.003-0466-C01„Създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица в

Кратко описание на проекта
Симекс ЕООД е базирана в град Шумен строителна фирма, която покрива широк спектър от дейности и услуги в гражданското и промишленото строителство. Оперираме основно на регионално ниво, но имаме изпълнени обекти и на територията на общините Девня и Варна. От създаването на фирмата до сега обемите ни в строителството постоянно нарастват, което е атестат за качеството на предлаганите от нас услуги и за прилагания от ръководството мениджмънт и маркетинг. Непрекъснато инвестираме в нова и съвременна техника и персонал, за да сме конкурентни и да разширим пазарното си покритие. Гъвкави сме и бързо се адаптираме, което е важно предимство пред конкурентите ни. Компанията ни вече има изградени трайни партньорства с големи предприятия и предприемачи, които регулярно увеличават обемите на възложената работа. За да отговорим на нарастващото търсене ще назначим нови работници. Ще се включим активно в борбата с трайната безработица и социалното изключване, като назначим безработни и неактивни на пазара на труда лица. Шуменска област е с показатели под средните за страната относно процента работещи лица, ниво на безработицата и средния размер на заплащане. За тези лица сме планирали провеждането на професионално обучение от специализирана за съответните длъжности в строителството обучаваща организация. За да обезпечим работата на тези лица ще закупим фасадно скеле, кофражи и работни облекла. Фирмата разполага с удобна база, транспортни средства и лека механизация, които също ще се използват при работата на новоназначените лица. Уверени сме, че екипът на фирмата ни ще се увеличи с качествени хора и специалисти, получили знания и квалификация в процеса на изпълнение на проекта. Политиката на фирмата ни е непрекъснато да повишава квалификацията на служителите си, което се отразява на качеството на работата като цяло и съответно на заплащането на самите работници.
Цели на проекта
С реализирането на този проект ние ще постигнем общите цели, заложени в него – ще създадем условия и възможности за повишаване на заетостта на безработни и неактивни на пазара на труда лица, в следствие на което ще спомогнем за намаляването на бедността и социалното изключване. Конкретната цел на проекта е да създадем устойчиви работни места за десет безработни и неактивни лица. Специфичните цели, които си поставяме са:
1. Осигуряване на устойчива заетост на 5 безработни или неактивни лица на възраст до 29 години.
2. Осигуряване на устойчива заетост на 5 безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 години.
3. Осигуряване на професионално обучение на 5 безработни или неактивни лица на възраст до 29 години.
4. Осигуряване на професионално обучение на 5 безработни или неактивни лица на възраст между 30 и 54 години.
5. Осигуряване на подходящи условия и оборудване на работните места за новоназначените лица.
Осъществяването на заложените цели в проекта ще доведе до интегриране на безработните и неактивните лица в колектива на фирмата и ще повиши знанията и уменията на тези лица в специфични професии, посредством професионално и практическо обучение. Ще им даде основите за професионално развитие и повишаване на квалификацията, което до голяма степен ще им гарантира трайно излизане от групата на безработните и социално ограничените лица.

Обща сума на проекта 150 871,84 лева
Сума на финасиране от ЕС 128 241,06 лева
Сума на националното финасиране 22 630,78 лева
Срок за изпълнение на проекта – 11.10.2016г. – 11.12.2017г.